Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irritant /'iritənt/  

  • Tính từ
    kích thích
    Danh từ
    chất kích thích