Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ổ vi trùng truyền bệnh; ổ bệnh dịch