Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gai
  gai trên cây hồng đã cào xước tay cô
  (thường ở từ ghép) cây có gai; bụi gai
  cây đào gai
  a thorn hedge
  một hàng rào cây nhiều gai
  a thorn in one′s flesh (side)
  cái gai trước mắt, điều làm bực mình

  * Các từ tương tự:
  thorn-apple, thorn-bush, thornback, thorniness, thornless, thorny