Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pesticide /'pestisaid/  

  • Danh từ
    thuốc diệt vật hại, thuốc diệt sâu hại