Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ung thư, bệnh ung thư
  lung cancer
  ung thư phổi
  (nghĩa bóng) ung nhọt
  violence is a cancer in our society
  (nghĩa bóng) bạo lực là một thứ ung nhọt trong xã hội chúng ta

  * Các từ tương tự:
  Cancer, cancerous