Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thăm hỏi, sự thăm viếng
  Tính từ
  đang thăm, thăm viếng
  the visiting team
  (thể dục,thể thao) đội bạn, đội khách
  to be on visiting terms withto have a visiting acquaintance with
  có quan hệ thăm hỏi với

  * Các từ tương tự:
  visiting card, visiting professor, visiting-book, visiting-day, visiting-list