Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

visiting-book /'vizitiɳbuk/  

  • Danh từ
    sổ ghi khách đến thăm