Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (befell; befallen) (chỉ dùng ở ngôi thứ ba) (cổ)
  xảy ra, xảy đến
  chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ anh, dù gì xảy ra chăng nữa
  một bất hạnh lớn đã [xảy] đến với nó

  * Các từ tương tự:
  befallen