Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

possessively /pə'zesivli/  

  • Phó từ
    [với ý] muốn chiếm hữu làm của riêng
    (ngôn ngữ học) [ở dạng] sở hữu