Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ phân từ của drive
    xem drive