Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũ, khẩu ngữ)
  sự gan dạ
  (Anh, tiếng lóng)
  tinh dịch

  * Các từ tương tự:
  spunky