Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều journeys)
  cuộc hành trình
  go on a long train journey
  thực hiện một cuộc hành trình dài bằng tàu hỏa
  thời gian cuộc hành trình
  it's a day's journey by car
  đi xe hơi phải một ngày đường
  Động từ
  thực hiện một cuộc hành trình
  thực hiện một cuộc hành trình bằng đường bộ xuyên Bắc Mỹ

  * Các từ tương tự:
  journey-work, journeyer, journeyman