Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc đi bộ xa vất vả, cuộc hành trình dài vất vả
  Động từ
  (-kk-)
  thực hiện một cuộc hành trình dài vất vả
  hành trình vất vả dài ngày qua sa mạc