Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thương mại) sự quá cảnh
  (thiên văn học) sự ngang qua mặt trời (của một hành tinh…)
  observe the transit of Venus
  quan sát sự ngang qua mặt trời của sao Kim

  * Các từ tương tự:
  transit camp, transit visa, transit visa, transit-trade, transition, transitional, transitionally, transitionary, transitive