Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc đi chơi
  she's gone on a jaunt into town
  cô ta vào chơi trong thị trấn

  * Các từ tương tự:
  jauntily, jauntiness, jaunting-car, jaunty