Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jaunting-car /'dʤɔ:ntiɳkɑ:/  

  • -car) /'saidkɑ:/* danh từ
    xe ngựa hai bánh (ở Ai-len)