Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gallivant /gæli'vænt/  

  • Động từ
    gallivant about
    (khẩu ngữ, xấu) rong chơi
    họ nên bớt phí thì giờ đi rong chơi mà dành nhiều thì giờ lo cho con cái