Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đi chơi rong, đi lang thang
  lang thang khắp làng
  he used to roam the streets for hours on end
  nó quen thói lang thang ngoài đường phố hàng mấy giờ liền
  roam over something
  nói về nhiều khía cạnh của một việc gì
  người nói dông dài về các sự việc của tuần qua
  Danh từ
  cuộc đi chơi rong, cuộc lang thang

  * Các từ tương tự:
  roamer