Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đi chơi rong; con vật đi lang thang
    he's a bit of a roamer
    anh ta ngồi một chỗ không yên mà thích đi chơi rong