Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lang thang
  rove over sea and land
  lang thang khắp đó đây

  * Các từ tương tự:
  rover