Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [ở] nước ngoài; [từ] nước ngoài; [ra] nước ngoài; hải ngoại
  overseas students in Britain
  sinh viên nước ngoài ở Anh
  Phó từ
  [ở] hải ngoại;[ra] hải ngoại
  live overseas
  sống ở hải ngoại
  go overseas
  ra hải ngoại