Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

journeyman /'dʒɜ:nimən/  

 • Danh từ
  (số nhiều journeymen)
  người làm thuê (đã thạo việc, đối lập với người mới học nghề)
  thợ loại thường (làm được công việc nhưng không xuất sắc)
  a journeyman artist
  một nghệ sĩ loại thường