Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peregrination /,perigri'nei∫n/  

  • Danh từ
    cuộc du hành
    cuộc hành trình
    his peregrination to southern Europe
    cuộc hành trình của anh ta tới miền Nam châu Âu