Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  wend one's way
  (cổ hoặc đùa)
  đi, ra đi
  đã đến giờ chúng ta phải đi thôi

  * Các từ tương tự:
  Wendy house