Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transition /træn'zi∫n/  

 • Danh từ
  sự chuyển tiếp, sự quá độ
  a period of transition
  thời kỳ chuyển tiếp, thời kỳ quá độ

  * Các từ tương tự:
  transitional, transitionally, transitionary