Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sinh vật)
    sự đột biến, thể đột biến