Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metamorphose /metə'mɔ:fəʊz/  

 • Động từ
  (+ into) biến [thành], biến hoá
  nhà ảo thuật biến con ếch thành một hoàng tử
  (sinh vật) biến thái

  * Các từ tương tự:
  metamorphoses