Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metamorphoses /metə'mɔ:fəsis/  

  • Danh từ, số nhiều metamorphoses /,metə'mɔ:fəsi:z/
    sự biến hình, sự biến hoá
    (sinh vật học) sự biến thái