Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ into)
  biến đổi
  chỉ trong khoảng 20 năm, đất nước này đã biến đổi thành một cường quốc công nghiệp

  * Các từ tương tự:
  transformable, transformation, Transformation function, Transformation problem, transformationalist, transformative, transformer, transformism, transformist