Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transformism /træns'fɔ:mizm/  

  • Danh từ
    (sinh vật học) thuyết biến hình