Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người theo ngữ pháp chuyển hoá