Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transformation /,trænsfə'mei∫n/  

 • Danh từ
  sự biến đổi
  the transformation of heat into power
  sự biến đổi nhiệt thành năng lượng

  * Các từ tương tự:
  Transformation function, Transformation problem, transformationalist