Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mutate /mju:'teit/  /'mju:teit/

  • Động từ
    đột biến
    cells that mutate (are mutated)
    tế bào đột biến
    cơ thể đột biến thành những dạng mới