Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Transformation problem   

  • (Kinh tế) Bài toán chuyển đổi
    Bài toán trong kinh tế học C.Mác nhằm tìm ra một bộ giá duy nhất từ các giá trị, nghĩa là đầu vào lao động