Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transformer /træns'fɔ:mə[r]/  

  • Danh từ
    (điện học)
    máy biến thế