Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transmute /trænz'mju:t/  

  • Động từ
    chuyển đổi
    thời xưa người ta nghĩ là kim loại có thể chuyển đổi thành vàng được