Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anomaly /ə'nɒməli/  

  • Danh từ
    điều bất thường, điều dị thường
    nhiều điểm bất thường trong hệ thống thuế má