Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-fied)
  thay đổi, sửa đổi
  công đoàn đã phải thay đổi lập trường của mình
  (ngôn) bổ nghĩa
  trong "the black cat", tính từ "black" bổ nghĩa cho danh từ "cat"