Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (redid; redone)
  làm lại
  (khẩu ngữ) tu sửa; trang hoàng lại (gian phòng, ngôi nhà)

  * Các từ tương tự:
  redolence, redolent, redone, redouble, redoubt, redoubtable, redound, redox