Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sửa đổi
  amend a document
  sửa đổi một văn bản
  sửa cho tốt hơn, cải thiện
  amend one's way of living
  sửa lối sống

  * Các từ tương tự:
  amending process, amendment, amends