Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ameliorate /ə'mi:liəreit/  

  • Động từ
    cải thiện
    ameliorate conditions
    cải thiện điều kiện