Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sửa lỗi (ở một đoạn sách trước khi đưa in)
  emend a passage in a book
  sửa lỗi một đoạn sách

  * Các từ tương tự:
  emendate, emendation, emendator, emendatory, emender