Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-fied)
  sửa cho đúng, sửa
  rectify an error
  sửa một sai lầm
  (hóa học) (chủ yếu ở dạng bị động) tinh cất
  nắn, chỉnh lưu (dòng điện)