Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cải tạo, cải cách, cải tổ; sửa đổi
  reform the world
  cải tạo thế giới
  có dấu hiệu cho thấy nó đã sửa đổi (sửa mình)
  reform a constitution
  sửa đổi hiến pháp
  Danh từ
  sự cải tạo, sự cải cách, sự cải tổ; sự sửa đổi
  cải cách; sửa đổi
  tiến hành cải cách trong giáo dục

  * Các từ tương tự:
  reform school, reformable, reformat, reformation, reformative, reformatory, reformed, reformer, reformism