Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reformation /refə'mei∫n/  

 • Danh từ
  sự cải tạo, sự cải cách, sự cải tổ, sự cải cách, sự cải tổ, sự sửa đổi
  the reformation of criminals
  sự cải tạo tội phạm
  reformation in state education
  sự cải tổ giáo dục quốc dân
  the Reformation
  (số ít) (sử, tôn)
  phong trào cải cách tôn giáo thế kỷ 16 (với sự ra đời của giáo hội Tin Lành)