Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • định lại khuôn thức, lập lại qui cách

    * Các từ tương tự:
    reformation, reformative, reformatory