Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emendation /,i:men'dei∫n/  

  • Danh từ
    sự sửa lỗi (để đưa in)
    chỗ sửa lỗi
    những chỗ sửa lỗi nhỏ trong bản tuyên bố chính thức