Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perestroika /,pe'rəstrɔikə/  

  • Danh từ
    (tiếng Nga)
    công cuộc cải tổ (ở Liên Xô trước đây)