Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reformable /ri'fɔ:məbl/  

  • Tính từ
    có thể cải cách, có thể cải thiện, có thể cải tạo, có thể cải tổ
    có thể sửa đổi
    có thể triệt bỏ; có thể chữa