Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cải cách; cải lương; cải tổ
    cách tân; cải thiện